Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 230-НС
Сливен, 05.04.2021

ОТНОСНО: Приемане флаш памет от електронно устройство, определена за СИК 2116 00030 Община Нова Загора, за валидна за СИК 2116 00 031 при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На 05.04.2021г. в 06.56 ч. операторът при зареждане на предоставеното от представителя на СИК  2116 00 031 записващо техническо устройство (флаш памет) при верифицикацията му установява, че същото записващо техническо устройство (ЗТУ) е с идентификация за СИК 2116 00 030, която е различна от номера на СИК, който представя протокола. При установяване на несъотвестствието своевременно информира РИК – Сливен. Комисията след анализ на ситуацията установи, че на 04.04.2021г. около 7,45ч., когато вече е започнал изборния ден и има гласподаватели, които са упражнили правото си на глас чрез машинен вот, секционната избирателна комисия е установила несъответствието, за което е информира отговорника по поддръжката. Съставен е констативен протокол от 04.04.2021г., в който са описани обстоятелствата, както и резултатът от проведените разговори и дадените указания.

Предвид обстоятелството, че е проведено машинно гласуване и са налице отразени данни в окончателния протокол от техническото устройство, инсталирано в СИК 211300 030, както и с оглед осигуряване адекватното отразяване на резултатите от така проведеното гласуване, следва да в създалата се ситуация да се приложат по аналогия правилата, посочени в т. 28, т.4 от Методически указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс от РИК, приети с реш.№ 2248-НС от 18.03.2021г. на ЦИК, като приеме, че не е налице сработване на двете флаш памети от техническото устройство, тъй като същото отказва да разпознае и да приеме записващото техническо устройство (флаш памет) на СИК 2116 00 031 за собствено на СИК 2116 00 030.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал.4 от Изборния кодекс  РИК-Сливен

 

Р Е Ш И

 

ДА СЕ ПРИСТЪПИ към преброяване на контролните разписки от машинното гласуване и сравняване на финалния протокол от машинното гласуване с резултатите от преброяването от СИК 2116 00 031 в Община Сливен след приемане на протоколите от всички СИК/ПСИК в изборния ден.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.04.2021 в 14:13 часа

Календар

Решения

  • № 231-НС / 07.04.2021

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 230-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане флаш памет от електронно устройство, определена за СИК 2116 00030 Община Нова Загора, за валидна за СИК 2116 00 031 при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 229-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане на приемо-предавателна разписка № 21019034 за СИК 2120 00 025, община Сливен

всички решения