Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 140-ЕП
Сливен, 27.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

При обработката на протокола в изчислителен пункт при РИК 21-Сливен, изготвен от СИК 2111 00 004, Комисията установи, че нанесените данни са неясни, като от тях не могат да се установят по категоричен начин точните резултати от проведеното в тази секция гласуване. Фактическото състояния на протокола отговаря на  понятието за сгрешен протокол, поради което и на основание чл. 70, ал.4 във връзка с чл. 274 от Изборния кодекс и реш.№ 375-ЕП от 21.05.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

Р Е Ш И :

            ОПРЕДЕЛЯ Фатме Фикретова Мустафова - заместник-председател на РИК 21- Сливен, която да приеме сгрешения протокол на СИК 2111 00 004, да предаде нов формуляр на протокола, за което да състави и подпише приемо- предавателния протокол в два екземпляра, представляващ Приложение № 88-ЕП от изборните книжа, в който да бъдат вписани фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

            УКАЗВА на представителя на РИК при предаване на сгрешения секционен протокол да сверява фабричния му номер с номера на формуляра на протокола за СИК/ПСИК, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа – приложение № 79-ЕП от изборните книжа. При установяване на несъответствие между номерата, това обстоятелство да се отрази в приемо-предавателния протокол

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 30.05.2019 в 10:11 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 29.05.2019

    относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

  • № 140-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

  • № 139-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения