Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 130-ЕП
Сливен, 25.05.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 324/ 25.05.2019 г. от Иван Георгиев Фарашев член на СИК 2120 00 126 за наличие на агитационни материали в подкрепа на ПП“ВОЛЯ“ на витрината на аптеката, находяща се на по-малко от 50 метра от входа на сградата на II ОУ.

Постъпила е жалба с вх.№ 324/ 25.05.2019 г.  в 15:30 ч. от Иван Георгиев Фарашев член на СИК 2120 00 126, с която се уведомява РИК- Сливен за наличие на агитационни материали в подкрепа н ПП“ВОЛЯ“ на витрината на аптеката, находяща се на по-малко от 50 метра от входа на сградата на II ОУ. В жалбата се твърди, че наличието на такива материали в такава близост представлява грубо нарушение на ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал – 1бр. Прави се искане да бъдат извършени съответните проверки и да бъде разпоредено премахването на незаконно разположените агитационни материали и да бъде наложена съотвената санкция.

С оглед на така постъпилата жалба и в изпълнение на принципите за законосъобразно протичане на изборния процес и за установяване наличието на нарушение на същия, представители на РИК- Сливен извършиха посещение на място в 15:50 ч. при което установиха следното от фактическа страна:

При извършената проверка членовете на комисията не са констатирали наличие на агитационни материали в подкрепа н ПП“ВОЛЯ“ на витрината на аптеката, находяща се срещу сградата на II ОУ.

Съобразно така установената фактическа обстановка РИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.184, ал.3, че е забранено поставянето на агитационните материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. Съобразно ал.2 на същата разпоредба, когато секционната избирателна комисия установи наличие на такива материали, то тя незабавно ги отстранява, при необходимост със съдействието на изрично посочените в разпоредбата органи. 

В конкретния случай не се установява наличието на поставени агитационни материали на посоченото в жалбата място. Независимо от това и за пълнота, следва да се отбележи, че съобразно чл.184, ал.2 от ИК лицето – жалбоподател - член на СИК, който е констатирал нарушение на чл.184, ал.1 от ИК, би следвало в изпълнение на от Кодекса да отстрани незабавно агитационните материали.

От гореизложеното не се установява нарушение на изборния процес, изразяващ се в поставяне на агитационни материали в подкрепа н ПП“ВОЛЯ“ на витрината на аптеката, находяща се на по-малко от 50 метра от входа на сградата на II ОУ, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т.20, предл. първо във вр.чл.184 ал.1 от ИК, РИК – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 324/ 25.05.2019 г. от Иван Георгиев Фарашев член на СИК 2120 00 126.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 26.05.2019 в 09:07 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 29.05.2019

    относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

  • № 140-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

  • № 139-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения