Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 252-ПВР
Сливен, 24.11.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

Във връзка с Решение № 896-ПВР/НС от 10.11.2021 г.на ЦИК в 3-дневен срок от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 от гореупоменатото решение с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

            За предаването се съставя протокол, който се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и се подписва от упълномощени трима представители  членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс РИК - Сливен

Р Е Ш И:

            Упълномощава следните своите представители:

 1. АТАНАС ИВАНОВ МИТЕВ
 2. ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
 3. МИНКО ВИЧЕВ СТЕФАНОВ

            При предаване на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен.

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Севда Хюсеинова Османова

* Публикувано на 24.11.2021 в 14:24 часа

Календар

Решения

 • № 252-ПВР / 24.11.2021

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Получен сигнал относно манипулиране на машина в СИК 212000034, постъпило по телефона на РИК 21 – Сливен.

всички решения