Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 188- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

Постъпила е жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. в 19:20 ч. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен, с която се уведомява РИК- Сливен, че в щаба на ПП ГЕРБ е постъпил сигнал, че членовете на СИК 47 в гр.Сливен по-рано през изборния ден съставили протокол, според който секционната комисия взела решение, представителите на ПП ГЕРБ от комисията да не присъстват при предаването на изборните книжа и материали след края на изборния ден. Прави се искане за предприемане на всички необходими мерки за преустановяване на нарушението на Изборния кодекс.

С оглед на така постъпилата жалба и в изпълнение на принципите за законосъобразно протичане на изборния процес и за установяване наличието на нарушение на същия, представители на РИК- Сливен извършиха проверка, при която установиха следното от фактическа страна:

При представянето на изборните книжа и материали РИК-Сливен установи, че СИК № 2120 00 047 е взела решение, обективирано в нарочно изготвен протокол, от който е видно, че комисията е определила кои трима членове да предадат протокола на съответния СИК и другите изборни книжа и материали в РИК-Сливен. Решението е взето при наличието на пълно мнозинство, поради което е валидно. На протокола е отразено, че същият е съставен в 18ч.

Съобразно така установената фактическа обстановка РИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, съобразно представените пълномощни, което я прави валидна и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

В чл.285, ал.1 от ИК е посочено, че „председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на районната избирателна комисия екземплярите от протокола, предназначени за районната избирателна комисия и за Централната избирателна комисия, записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване.“ При анализа на тази разпоредба се установява, че лицата, които задължително следва да присъстват при предаването на протоколите в РИК са - 1. председател на съответния СИК, респ. зам.председател и 2. Секретар на съответния СИК. Третото лице, което задължително следва да присъства, е член на съответната СИК от политическа сила, различна от политическите сили на лицата по т.1. и т.2. Тези лица обаче следва да бъдат избрани от цялата комисия, чието решение следва да бъде с необходимото мнозинство и да бъде обективирано в нарочен протокол.

Изборният кодекс е визирал изрично присъствието само на едно лице от СИК, а именно – секретарят. Останалите две лица, които следва да предадат протокола на съответния СИК и другите изборни книжа и материали в съответния РИК се определят с решение на секционната избирателна комисия, в чиято единствена компететност е това. Единственото условие, което законодателят е въздигнал като абсолютна предпоставка, е тези трима представители на СИК да бъдат от различни политически сили.

В конкретния случай изискванията на закона са спазени, взето е валидно решение при пълно мнозинство, като секционната избирателна комисия е взела решение лицата, които да предадат протокола на съответния СИК и другите изборни книжа и материали в РИК-Сливен да бъдат председателят, заместник-председателят и секретарят, които са представители на различни политически сили. За пълнота на изложението следва да се допълни, че решението на СИК 2120 00 047 е взето в 18.00ч., а жалбата до РИК – Сливен е депозирана в 19.20ч. Наред с това, единият избран от комисията член, който да предаде заедно с останалите две лица  протокола на съответния СИК и другите изборни книжа и материали в РИК-Сливен, е представител на ПП „ГЕРБ“ на длъжност „секретар на СИК“. От така изложеното може да се направи обоснования извод, че не е допуснато нарушение на изборни процес, поради което и жалбата следва да се остави без уважение. 

Предвид горепосоченото и на основание чл. 72, ал.1, т.20, предл. второ във вр.чл.186 ал.1 изр.първо от ИК, РИК – Сливен

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 27.03.2017 в 00:51 часа

Календар

Решения

  • № 189- НС / 28.03.2017

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 188- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

  • № 187- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения