Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 187- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

Постъпила е жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. в 12:00 ч. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен, с която се уведомява РИК- Сливен, че в щаба на ПП ГЕРБ е постъпил сигнал, че член на СИК 2 в гр.Сливен провежда явна агитация в полза на Коалиция „БСП за България“.

С оглед на така постъпилата жалба и в изпълнение на принципите за законосъобразно протичане на изборния процес и за установяване наличието на нарушение на същия, представители на РИК- Сливен извършиха посещение на място в 12:45 ч. при което установиха следното от фактическа страна:

При извършената проверка представители на комисията са провели разговори с членовете на СИК № 2, които категорично са отрекли обстоятелството някой от състава на комисията да е провеждал агитация в полза на Коалиция “БСП за България“.

Съобразно така установената фактическа обстановка РИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.182, ал.4 от ИК забрана да се извършва предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. В т.17 на пар.1 от ИК е дадено легално определение на понятието „предизборна агитация“, а именно : „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“. В конкретния случай от събраните по преписката доказателства не се установява по безспорен начин извършването на агитация, било то и в изборния ден.

От гореизложеното не се установява нарушение на изборния процес, изразяващ се в провеждане от член на СИК 2 в гр.Сливен на явна агитация в полза на Коалиция „БСП за България“, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т.20, предл. второ във вр.чл.186 ал.1 изр.първо от ИК, РИК – Сливен

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 335/26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 27.03.2017 в 00:50 часа

Календар

Решения

  • № 189- НС / 28.03.2017

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 188- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

  • № 187- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения