Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 186- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: заявление за дерегистрация на застъпници, регистрирани от името на КП“ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в РИК – Сливен при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

      Постъпило е заявление от Доброслав Иванов Иванов, пълномощник на Валери Симеонов Симеонов, представляващ КП “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с вх. № 333 от 26.03.2017 г. по описа на РИК 21- Сливен, с което се иска да бъде извършена дерегистрация на регистрирани 276 застъпници и 154 представители на коалицията, направена от Николай Колев, който е преупълномощен представител на Георги Георгиев, притежаващ пълномощно от Красимир Каракачанов. Твърди се, че заявлението за регистрацията на тези застъпници и представители е подадена от лице, което не притежава съответните за това правомощия. Към искането за дерегистрация е са приложени два броя списъци с посочени имена на застъпниците и представители, чието заличаване на регистрацията се иска.

С оглед на така постъпилото заявление РИК –Сливен извърши проверка на наличните по преписките документи, при което установи следното от фактическа страна:

Въз основа на постъпило на 05.03.2017г. искане от Николай Иванов Колев – упълномощен представител на КП“ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, Атака и ВМРО“ заявление, заведено с вх. № 95/05.03.2017 г. по описа на РИК-Сливен, регистрирано  под № 1 от Входящия регистър на застъпниците, РИК –Сливен със свое решение № 62-НС от 08.03.2017г.  е регистрирала като застъпници на кандидатската листа на КП “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, Атака и ВМРО“ в избирателни секции на територията на Област Сливен за изборите за народни представители на 26 март 2017г., 276 /двеста седемдесет и шест/ лица, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, представляваща неразделна част от решението. Към искането са предсртавени всички изискумени по закона документи. Представено е пълномощно от Красимир Каракачанов, с което Георги Иванов Георгиев е упълномощен да извършва правни и фактически действия, изброени в 6/шест/ пункта. Сред изброените правомощия обаче не е посочена възможността за регистрация на застъпници от името на коалицията. От своя страна, Георги Иванов Георгиев е преупълномощил Николай Иванов Колев с така дадените му правомощия.

С решение № 94-НС от 15.03.2017 г. РИК-Сливен е приела реда за публикуване на списък на представители на партии, коалиции или инициативни комитети, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. В изпълнение на така взетото решение и въз основа на списък с вх.№ 231/21.03.2017г., представляващ Приложение № 1 към решение № 4173-НС/01.02.2017г. на ЦИК, подписан от Георги Иванов Георгиев, РИК –Сливен е публикувала списък на 154 представители. Към така представения списък е приложено пълномощно /без дата/, съгласно което Красимир Каракачанов в качеството си на представляващ КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ упълномощава  Георги Иванов Георгиев да представлява коалицията пред РИК- Сливен. Сред изброените правомощия е изрично посочено правомощието му „да предлага и регистрира списъци с лица за упълномощени представители и застъпници от името на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО““.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка РИК – Сливен направи следните изводи от правно естество.

Абсолютна процесуална предпоставка, за да бъде проведено успешно производство по реда на Изборния кодекс, е да съществуват правосубектни страни. Процесуалната правосубектност е от категорията на процесуалните предпоставки за допустимост на административното производство, поради което е необходимо искането да бъде подадено от лице, притежаваща необходимата представителна власт. Безспорно към заявление с вх. № 95/05.03.2017 г. за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, Атака и ВМРО“, лицето Георги Иванов Георгиев, както и преупълномощения от него Николай Иванов Колев, не са притежавали необходимата представителна власт за подаване и регистрация на застъпници. Видно обаче от пълномощното, представено към искането за публикуване на списъка на упълномощените представители, Георги Иванов Георгиев е упълномощен от Красимир Каракачанов – един от представляващите КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ именно „да предлага и регистрира списъци с лица за упълномощени представители и застъпници от името на коалицията. Този факт е служебно известен на РИК-Сливен, а и от значение за правилното решаване на казуса е дали фактът на надлежно упълномощаване съществува в правния мир изобщо към датата на издаване на решение № 62-НС от 08.03.2017 г. на  РИК-Сливен, независимо, че не е приложено към преписката. Наличието на надлежно пълномощно дори и приложено към друга преписка обосновава извода, че искането за регистрация на застъпници заведено с вх. № 95/05.03.2017 г. по описа на РИК-Сливен, регистрирано  под № 1 от Входящия регистър на застъпниците, РИК –Сливен, е направено от лице, притежаващо необходимата за това представителна власт, което прави решение № 62-НС от 08.03.2017г. на РИК –Сливен стабилен административен акт.

Наличието на надлежно пълномощно, представено с искането за публикуване на списък с вх.№ 231/21.03.2017г., представляващ Приложение № 1 към решение № 4173-НС/01.02.2017г. на ЦИК, подписан от Георги Иванов Георгиев, прави искането валидно, допустимо и основателно, като не са налице основания за заличаване на регистрацията на 154 лица като представители на КП “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

            Въз основа на изложените факти и обстоятелства и на основание чл. 72, ал.1, т.20, изр.второ от Изборния кодекс

                       

                                                                         Р Е Ш И :

           

            НЕ УВАЖАВА искането на Доброслав Иванов Иванов, пълномощник на Валери Симеонов Симеонов, представляващ КП “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с вх. № 333 от 26.03.2017 г. по описа на РИК 21- Сливен, с което се иска да бъде извършена дерегистрация на регистрирани 276 застъпници и 154 представители на коалицията, направена от Николай Колев, който е преупълномощен представител на Георги Георгиев, притежаващ пълномощно от Красимир Каракачанов.            

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 27.03.2017 в 00:49 часа

Календар

Решения

  • № 189- НС / 28.03.2017

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 188- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

  • № 187- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения