Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 177- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на Коалиция “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление и предложение от Симеон Стоянов Стефанов, представляващ Коалиция “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ с вх. № 322 от 26.03.2017 г.. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия - Сливен

                       

                                                             Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Сливен, както следва:

 

          1.В СИК № 2120 00 127, ОСВОБОЖДАВА Мария Дмитриевна Хаджистойчева като зам.председател с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Йордан Милков Хаджистойчева ЕГН…… тел…;

  1. В СИК № 2120 00 097, ОСВОБОЖДАВА Надка Иванова Койчева като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Таня Стефанова Златева ЕГН…… тел…;

 

            

ДА СЕ ИЗДАДАТ Удостоверения (Приложение № 27-НС от изборните книжа) със същия номер, а на освободения/те, да се анулира/т издаденото/ите му/им удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.03.2017 в 09:03 часа

Календар

Решения

  • № 189- НС / 28.03.2017

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 188- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

  • № 187- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения