Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 173- НС
Сливен, 25.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ в избирателни секции на територията на Област Сливен за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление Приложение № 40-НС от Найден Маринов Зеленогорски, Филип Спасов Асенов, Петър Стефанов Москов и Александър Тодоров Христов, подписано от преупълномощеното лице Борислав Райчов Миланов с искане заведено с вх. № 312/25.03.2017 г. по описа на РИК-Сливен, регистрирано  под № 7, стр. четвърта от Входящия регистър на застъпниците, с което се прави искане 1 /едно лице да бъде регистрирани като застъпник на кандидатската листа на КП “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ в избирателните секции на територията на Област Сливен за изборите за народни представители.  Приложени са списък с имената и ЕГН на лицето, 1 бр. декларация - Приложение № 43-НС, както и 1 брой пълномощнo.

Постъпило е заявление Приложение № 40-НС от Найден Маринов Зеленогорски, Филип Спасов Асенов, Петър Стефанов Москов и Александър Тодоров Христов, подписано от преупълномощеното лице Симеон Стоянов Стефанов с искане заведено с вх. № 312/25.03.2017 г. по описа на РИК-Сливен, регистрирано  под № 7, стр. четвърта от Входящия регистър на застъпниците, с което се прави искане 1 /едно/ лице да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа на КП “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“  в избирателните секции на територията на Област Сливен за изборите за народни представители.  Приложени са списък с имената и ЕГН на лицата, 1 бр. декларации - Приложение № 43-НС, както и 1 брой пълномощнo.

Въз основа на така постъпилото заявление РИК-Сливен извърши необходимите справки и с писмо с № 7-111-НС, получени по система за обработка на съобщенията, „Информационно обслужване" АД уведомява РИК - Сливен, че при извършената проверка не са установени несъответствия или несъвместимост по отношение на 1 /едно/ лице, предложено за регистрация като застъпник.

Въз основа на изложеното РИК-Сливен установи следното от фактическа и правна страна. Искането е постъпило от лице, притежаващо съответните правомощия за това, поради което е допустимо, а по същество се явява основателно предвид липсата на законови пречки, предвидени в чл.117, ал.3, ал.4и ал.7 от Изборния кодекс, поради което следва да бъде уважено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15  във вр. с чл.118, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

 1. Регистрира като застъпник на кандидатската листа на КП “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ в избирателни секции на територията на Област Сливен за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., 1 /едно/лице, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, неразделна част от настоящото решение.
 2. Да се издаде удостоверение за застъпник на всяко от лицата по т. 1.
 3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му чрез  Районната избирателна комисия – Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.03.2017 в 16:39 часа

Календар

Решения

 • № 189- НС / 28.03.2017

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 188- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

 • № 187- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения