Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 171- НС
Сливен, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ АБВ” за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

               Постъпило е заявление и предложение от Георги Станчев Атанасов, представляващ ПП „ АБВ” с вх. № 309 от 25.03.2017 г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия -  Сливен

                                  

                                                                         Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен, както следва:

 

1.В СИК № 2120 00 055, ОСВОБОЖДАВА Татяна Георгиева Митева като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Живка Стоянова Стоянова ЕГН…… тел……

2.В СИК № 2120 00 034, ОСВОБОЖДАВА Мария Юриева Маринова като секретар, и НАЗНАЧАВА Фани Пенчева Пенева ЕГН…… тел……

3.В СИК № 2120 00 167, ОСВОБОЖДАВА Йорданка Куртева Колева като член, и НАЗНАЧАВА Ирина Тонева Досева ЕГН…… тел……

 

 

           ДА СЕ ИЗДАДАТ Удостоверения (Приложение № 27-НС от изборните книжа) със същия номер, а на освободения/те, да се анулира/т издаденото/ите му/им удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.03.2017 в 16:38 часа

Календар

Решения

  • № 189- НС / 28.03.2017

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 188- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

  • № 187- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения