Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Сливен, 07.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване, на тиража за отпечатване на бюлетините за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в 21-ви изборен район – Сливенски.

В Районна избирателна комисия Сливен е постъпило  писмо с изх. № НС-15-109/05.09.2022г. на ЦИК с указания за одобряване на предпечатните образци на бюлетините, заведено под вх. №76/06.09.2022 г. по описа на РИК 21- Сливен и писмо с изх. № НС-15-115/07.09.2022 г. на ЦИК, получено в 11.11 ч. по електронната поща относно изискванията за проверка и одобряване на кандидатските листи.  

Районна избирателна комисия Сливен като взе предвид и писмо с изх. № НС-03-32 от 05.09.2022г. на ЦИК, с приложена справка за заявения тираж за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в 21-ви изборен район – Сливенски извърши проверка на съдържанието на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в 21-ви Изборен район – Сливенски установи, че кандидатските листи отговарят на регистрираните от РИК 21- Сливен.

Водена от горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с Решение № 1266-НС от 15.08.2022г. на ЦИК и Решение № 1350-НС от 31.08.2022г. на ЦИК, РИК Сливен

 

Р Е Ш И:

 

1.Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в 21-ви изборен район – Сливенски, съгласно Образец неразделна част от настоящото решение. 

2.Одобрява тиража за отпечатване на бюлетините в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в 21-ви изборен район – Сливенски, а именно тираж от 

172 800 (сто седемдесет и две хиляди и осемстотин) броя. 

Образецът на бюлетина, съдържащ имената и подписите на членовете на Районна избирателна комисия Сливен е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 07.09.2022 в 13:20 часа

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения