Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Сливен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

Постъпила е жалба заведена под № 2/30.09.2022г. в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК – 21 Сливен и вх. № 259/30.09.2022г. по описа на входящия регистър на РИК – 21 Сливен, изготвен от Мустафа Мустафов в качеството му на кандидат за Народен представител от ПП „ДПС“ в 21 МИР Сливен и като представител на същата партия.

В подадената жалба са изложени твърдения за извършени нарушения при образуване избирателна секция под № 188 в САГБАЛ Ева“ ЕООД гр. Сливен. Счита се ,че не са изпълнени изискванията на чл.28 ,ал.2 от ИК и  нарушения на ИК при образуване на СИК в САГБАЛ Ева ЕООД Сливен. Твърди се ,че не са изпълнени изискванията на закона ,а именно не са били налице най-малко 10 избиратели ,които да са на лечение в това лечебно заведение. Излагат се съмнения и за контролиран вот ,тъй като управителя на болничното заведение е кандидат за народен представител от листата на Герб-СДС.

Прави се искане РИК-Сливен в изпълнение на правомощията си по чл.72 ал.1 т.6 от ИК да извърши проверка дали е образувана правилно СИК в болничното заведение и да отмени свое Решение № 144-НС от 29.09.2022год.

Въз основа на жалбата бе извършена проверка на място в болничното заведение САГБАЛ Ева ЕООД

В хода на проверката са изискани и събрани следните документи:

1.Списъка с лежащо болни изготвен като основание за образуване на секцията под №188

2.Заповед на управителя на болничното заведение с която е определено помещение за гласуване.

Изисканите документи бяха предоставени на членовете на комисията.

В хода на проверката се установи следното от фактическа страна:

Към момента на извършване на проверката членовете на комисията установиха, че липсва  издадена нарочна заповед от управителя на болничното заведение с която да е определено помещението за гласуване.

Членове на комисията провериха също дали лицата от списъка посочени като лежащо болни в заведението реално са такива и се намират на лечение в болницата.

При проверката се установи ,че в отделението се намират 8 броя лица от изборния списък ,които са лежащо болни в отделението. За едно от лицата, включено в списъка  беше съобщено ,че е изписано от болничното заведение.

 За останалите лица от списъка се установи ,че част от тях са персонал от болничното заведение, а за другите лица от списъка не стана ясно и  не бе констатирано дали са били лежащо болни и са изписани или са лица за които се очаква да постъпят на лечение в болницата.

  В хода на проверката се установи ,че има и две  лица новопостъпили в болничното заведение, но тези лица не са били част от списъка дал основание да се образува секцията в болничното заведение.

            За проверката на място членовете на комисията са съставили и подписали  протокол №1 от 01.10.2022год. и от последваща проверка на 02.10.2022г. с Протокол №5/02.10.2022г.

Въз основа на установеното от фактическа страна следва да се направи следния правен извод.

Разпоредбата на чл.9 ал.6 от ИК сочи, че за да се образува избирателна секция в болнично заведение е нужно да са налице не по-малко от 10 броя избиратели. След като управителя изготви списъка с избиратели същия се изпраща с други документи на съответния Кмет на Община за определяне на СИК под съответния номер и РИК взема решение за образуване на избирателната секция.

Разпоредбата на чл.72 ал.1 т.6 от ИК вменява задължението на РИК да следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции в изборния район и формира и утвърждава единните им номера.

В случая се установява  в хода на проверката, че лежащо болни са 8 броя лица в отделението. Едно  от списъка лица е било изписано. За останалите лица от списъка се установява, че част от тях са персонал от болничното заведение, а за другите лица от списъка не става ясно и  не бе констатирано дали са били лежащо болни и са изписани или са лица за които се очаква да постъпят на лечение в болницата. Персоналът  твърди за липсващите лица, че са извън отделението по различни причини, други имат свиждане с близки или на са излезли до магазина.

Въз основа на така установеното от фактическа страна следва да се направи извода, че в хода на проверката не са били установени достатъчно данни от които да се направи обосновано заключение за наличие на твърдяното в жалбата нарушение по см. на чл.9 ал.6 от ИК и поради това РИК-Сливен не следва да преразглежда взетото свое  Решение под № 144-НС от 29.09.2022 год. с което е образувана СИК №212000188 в САГБАЛ „Ева“ ЕООД.

Водещо е становището на комисията ,че в хода на проверката не се установи по категоричен начин ,че реално лежащо болните избиратели са били под 10 лица ,при съставяне на списъка от управителя на болничното заведение, послужил за изготвяне на заповедта на кмета на Община Сливен за образуване на секцията в болничното заведение.

Поради което на основание чл.70 ал.4 и чл.72 ал. (1) т.4 т.6 и т.20  от ИК , Районна избирателна комисия 21-Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

          ПРИЕМА жалбата на г-н Мустафа Юсеинов Мустафов в качеството му на кандидат за народен представител и представляващ ПП „ДПС „за преразглеждане на Решение № 144-НС от 29.09.2022год на РИК-Сливен с което е образувана СИК № 212000188 в САГБ Ева ЕООД“ и въз основа на извършената проверка и събрани доказателства ОТКАЗВА да извърши корекция на оспорваното Решение  № 144-НС от 29.09.2022год., което е потвърдено с Решение № 1529-НС/01.10.2022 на ЦИК, като изпраща относимите документи по компетентност до Областния Управител във връзка с Жалба с Вх.№ 278 от 01.10.2022г. против Заповед на Кмета № РД-15-1680/29.09.2022г., в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и Административно – процесуалния кодекс.

            Прилага:  Протокол №1 от 01.10.2022год. и Протокол от проверка на 02.10.2022г. с Протокол № 5/02.10.2022г.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.10.2022 в 14:42 часа

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения