Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Сливен, 05.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на допълнително месечно възнагражденията на специалистите към РИК 21 –Сливен за периода от 29.08.2022 г. до приключване на изборния процес при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл.70, ал.4 и чл. 63 във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс и Решение № 1358-НС от 01.09.2022 г., с което се изменя и допълва Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК.

Със свои Решения № 5-НС-13.08.2022 г. и № 16-НС от 24.08.2022 г. РИК 21- Сливен определи месечните възнаграждения на специалистите, които да подпомагат работата на комисията,  за периода от 29.08.2022 г. до приключване на изборния процес на 16.10.2022 год. са определени съобразно методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс, при спазване условията на в т.7.1, т. 7.2 и т.7.3 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК.

С Решение № 1358-НС от 01.09.2022 г. ЦИК се създава се нова т. 7.5, която гласи

„Когато РИК с решение определи по-малък брой специалисти, без намаляване на обема на работа за подпомагане на районната избирателна комисия, възнаграждението може да бъде по-високо, като общият размер на средствата за месеца не може да надвишава предвидените средства за специалисти за съответната РИК.“

 Районна избирателна комисия 21- Сливен,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ допълнително месечно възнаграждение в размер на по 100 лева /сто/ на всеки специалист-експерт и технически сътрудник, определени с Решения № 5-НС-13.08.2022 г. и № 16-НС от 24.08.2022 г. на РИК 21- Сливен.

Настоящото решение е неразделна част от  с Решения № 5-НС-13.08.2022 г. и № 16-НС от 24.08.2022 г. на РИК 21- Сливен.

Екземпляр от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на Сливен.

              Настоящото решение подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 05.09.2022 в 13:09 часа

Свързани решения:

5-НС/13.08.2022

16-НС/24.08.2022

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения