Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Сливен, 05.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на обявената за недействителна регистрация на кандидат за народен представител в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, предложен от политическа партия „ПРАВОТО“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В изпълнение на Решение № 1369-НС / 02.09.2022 г. на Централна избирателна комисия, по силата на което е обявена за недействителна регистрацията на Георги Николов Гемов, ЕГН ..., като кандидат за народен представител в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, предложен от ПП „ПРАВОТО“ поради констатирани от „Информационно обслужване“ АД несъответствия в кандидатските листи, обективирани в писмо с вх. № НС-00-144 от 01.09.2022г. по описа на ЦИК, изразяващи се в нарушение на чл. 254, ал. (1), вр. с чл. 254, ал. (3) от Изборния кодекс, а именно: регистриране на кандидат за народен представител от една партия или коалиция в повече от два многомандатни изборни района, както и:

В изпълнение на чл. VI, т. 23 вр. с т. 27 от Решение № 1229 – НС/11.08.2022г. на Централна избирателна комисия относно регистрацията на кандидатите за народни представители в изборите на 2 октомври 2022г., съгласно които:

 • При обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 01.09.2022 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
 • В случай, че обстоятелствата настъпят след 01.09.2022 г., листата не се преподрежда, а мястото на кандидата остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на кандидата се вписва „заличен“.

Въз основа на събраните доказателства, на основание чл.72, ал.1, т.9, във връзка с чл. 247, ал. (1), т.2 и чл. 258, ал. (4) от Изборния кодекс, в изпълнение на цитираните по-горе решения на  Централна избирателна комисия, РИК – 21 Сливен направи съответните констатации и

 

Р Е Ш И :

 

 1. ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕМОВ, ЕГН …….. регистриран под номер 1 от кандидатската листа на политическа партия „ПРАВОТО“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
 2. ИЗВЪРШВА поправка в диспозитива на решение № 27-НС/28.08.2022г. РИК- 21 Сливен, като в позиция номер № 1 от регистрираната кандидатска листа се вписва „ЗАЛИЧЕН“.
 3. АНУЛИРА издаденото удостоверение на заличения кандидат.

 

            Настоящото решение е неразделна част от решение № 27-НС/28.08.2022г. и подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 05.09.2022 в 13:07 часа

Свързани решения:

27-НС/28.08.2022

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения