Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Сливен, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Твърдица в избирателен район 21– Сливен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК и в изпълнение на решение № 1281-НС /16.08.2022г. на ЦИК е постъпило предложение с вх. № 72 от 02.09.2022  г. по описа  на РИК 21 – Сливен от кмета на Oбщина Твърдица за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове.

Към предложението са приложени изискуемите от Изборния кодекс документи:

1.Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на Oбщина Твърдица, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

2.Списък на резервните членове със същото съдържание;

3.Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

4.Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в избирателен район 21 Сливен; пълномощните на лицата, участвали в консултациите като пълномощници на представляващите партиите и коалициите;

5.Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

6.Протокол от консултациите, проведени на 25.08.2022 г., ведно с поканата на кмета за провеждане на консултациите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Oбщина Твърдица са приключили с постигнато съгласие между участниците относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Твърдица.

С оглед на изложеното и на основание чл.70 ал.1 т.4, чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс във вр. с Решение № 12-НС/ 19.08.2022 г. на РИК  21– Сливен и решение № 1281-НС /16.08.2022г.. на ЦИК, Районна избирателна комисия 21- Сливен,

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Твърдица съгласно предложението на кмета на Община Твърдица.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Твърдица.
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Твърдица.

Неразделна част от това решение е приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Списъчният състав на СИК, предоставен от Oбщина Твърдица не се обявява поради обстоятелството, че съдържа лични данни на членовете на СИК.

           

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 05.09.2022 в 13:05 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения