Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
Сливен, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 59-НС от изборните книжа,  за регистрация на кандидатска листа за народни представители от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 1291-НС/17.08.2022 г., подписано от ПЕПА ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА, упълномощена от АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ и ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ в качеството им на представляващи КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“.

Предложението е депозирано в 15.50 ч. и заведено под № 27/30.08.2022 г. в Регистър – Приложение № 63-НС от изборните книжа.

            В предложението се съдържат имената, единните граждански номера и постоянния адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

            Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 61-НС от изборните книжа- 10 бр.

2.Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат-1 бр.

3.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява коалицията пред РИК- 1 бр.

             След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи РИК-21 Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 244 от ИК и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г., поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от ИК, РИК – 21 Сливен

 

 

РЕШИ:

            РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

            ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за избиране на народни представители, както следва :

 1. НИКОЛАЙ ЯНКОВ СИДЖИМОВ, ЕГН ……..
 2. ПЕПА ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА, ЕГН………..
 3. РОСЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, ЕГН……..
 4. РУСЛАН ЙОРДАНОВ КЪНЕВ, ЕГН……………
 5. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ, ЕГН…………….
 6. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЯНУШЕВ, ЕГН……..
 7. МАЯ ВАЛЕНТИНОВА КОЙЧЕВА, ЕГН…….
 8. ПЕНЬО МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН…………
 9. АЛЕКСАНДЪР ЮЛЧЕВ СТАНЧЕВ, ЕГН …..
 10. КРЕМЕНА РУМЕНОВА ПЕТРОВА, ЕГН ………

 

Наименованието на партията в бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

           Да се издадат удостоверения Приложение 65-НС от изборните книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:57 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения