Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Сливен, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 59-НС от изборните книжа,  за регистрация на кандидатска листа за народни представители от  ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 1298-НС/17.08.2022 г., подписано от СПАС СТОЙЧЕВ СПАСОВ упълномощен от АНГЕЛ ЧАВДАРОВ ДЖАМБАЗКИ в качеството му на представляващ ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Предложението е депозирано в 14.30 ч. и заведено под № 25/30.08.2022 г. в Регистър – Приложение № 63-НС от изборните книжа.

            В предложението се съдържат имената, единните граждански номера и постоянния адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

            Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 61-НС от изборните книжа- 4 бр.

2.Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат-1 бр.

3.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред РИК- 1 бр.

             След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи РИК-21 Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 244 от ИК и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г., поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от ИК, РИК – 21 Сливен

 

 

РЕШИ:

            РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

            ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“за избиране на народни представители, както следва :

 

 1. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДРАКАЛИЕВ, ЕГН ……..
 2. СПАС СТОЙЧЕВ СПАСОВ,ЕГН………..
 3. ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА, ЕГН……..
 4. СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ ГЪРДЕВ, ЕГН…………….

 

 

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

           Да се издадат удостоверения Приложение 65-НС от изборните книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения