Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
Сливен, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ при произвеждане в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 59-НС от изборните книжа,  за регистрация на кандидатска листа за народни представители от КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, регистрирана в ЦИК с Решение № 1309-НС/17.08.2022 г., подписано от СТЕФАН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ, упълномощен от СТЕФАН ДИНЧЕВ ЯНЕВ в качеството му на представляващ КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“.

Предложението е депозирано в 16.45 ч. и заведено под № 24/29.08.2022 г. в Регистър – Приложение № 63-НС от изборните книжа.

            В предложението се съдържат имената, единните граждански номера и постоянния адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

            Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 61-НС от изборните книжа- 12 бр.

2.Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат-1 бр.

3.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява коалицията пред РИК- 1 бр.

             След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи РИК-21 Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 244 от ИК и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г., поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от ИК, РИК – 21 Сливен

 

 

РЕШИ:

            РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

            ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за избиране на народни представители, както следва :

 1. СТЕФАН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ, ЕГН ……..
 2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ КЮЧУКОВ,ЕГН………..
 3. ДАНИЕЛА ИВАНЧЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН……..
 4. МИРОСЛАВА ПЕТКОВА МИТЕВА, ЕГН……………
 5. ГЕОРГИ СТАНЧЕВ АТАНАСОВ, ЕГН…………….
 6. ДИМИТРИНА ИВАНОВА РУСЧЕВА,ЕГН……..
 7. ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА,ЕГН…….
 8. ЦВЕТАН АНДОНОВ ЦАНЕВ ,ЕГН…………
 9. ПОЛИНА ВАЛТЕРОВА ТОДОРОВА, ЕГН …..
 10. НАДЕЖДА ИЛИЕВА ИВАНОВА, ЕГН ………
 11. ГЮЛДЖАН ЮСЕИНОВА МЮМЮНОВА, ЕГН ……..
 12. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАНЧЕВ, ЕГН ……….

 

Наименованието на партията в бюлетината е: БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

           Да се издадат удостоверения Приложение 65-НС от изборните книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения