Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Сливен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

В 10,30 ч. на 02.10.2022 г. в РИК 21-Сливен са депозирани констативни протоколи от председателя на СИК 2120 00 055, представляващи Приложение 4, подписан в 10.25 ч. и Приложение 5, подписан в 10,25 ч. от Методическите указания за СИК в страната. Видно от представените протоколи, РИК 21 установи, че машината за гласуване е отказала в 10,00 часа в изборния ден, поради   неизправност с принтера на машината, вследствие на която се отпечатват бели контролни разписки.  

С оглед осигуряване непрекъснатост на изборния процес и в изпълнение на Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване /СУМГ/, приети с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022 г. на ЦИК, РИК  21- Сливен установи, че са налице непреодолими външни обстоятелства по чл.269 ИК, които препятстват продължаване гласуването със СУМГ с идентификационен № СНСА4Е1А00008292 в СИК 2120 00 055 и е уведомила своевременно ЦИК за описаното по-горе.

 На основание чл. 269, вр. с чл. 72 от Изборния кодекс, при условията на т.2 от решение № 109-НС/ 26.09.2022г., Районна избирателна комисия – Сливен, в съответствие с Решение №  1425-НС/15.09.2022г. (методически указания при машинно гласуване) и Решение 1426-НС/15.09.2022г. (методически указания при гласуване с хартиени бюлетини) на Централна избирателна комисия и протоколно решение на ЦИК с вх. № 303/02.10.2022 г., РИК – 21 Сливен

Р Е Ш И :

 

1.В СИК № 212000055 се преминава към гласуване с хартиени бюлетини, поради наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване  при условия за  непреодолими външни обстоятелства по чл.269 ИК.

 

 1. Да се уведоми незабавно председателя на СИК № 2120 00 055 за решението на РИК по т.1.
 2. Указва на Секретаря на Община Сливен формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), както и Приложение 9 към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НСх-м) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) на СИК 2120 00 055 и се подпише приемо-предавателен протокол в 3 (три) екземпляра от представителя на Общинска администрация и членове на СИК 2120 00 055.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:35 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения