Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Сливен, 29.09.2022

ОТНОСНО: Постъпил сигнал за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за провеждане на предизборна кампания и разходване на публичен административен ресурс.

Постъпил е сигнал, заведен под № 1/26.09.2022г. в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК – 21 Сливен и вх. № 182/26.09.2022г. по описа на входящия регистър на РИК – 21 Сливен, изготвен от г-жа Татяна Султанова –Сивева, в качеството й на кандидат за Народен представител от ПП „Продължаваме промяната“ в 21 МИР Сливен.

В подадения сигнал са изложени твърдения за извършени нарушения от страна на Кмета на община Котел, изразяващи се в извършване на агитация и раздаване на агитационни материали с микробус ДКН СН 07 00 КК, собственост на Община Котел, на 18.09.2022г. и 25.09.2022 год.

Нарушенията са извършени в района на пазара в село Ябланово, община  Котел. В сигнала се твърди, че с действията си Кмета на община Котел Коста Каранашев е нарушил разпоредбата на чл. 168 ал.3 от ИК използвайки микробус общинска собственост безплатно в предизборната кампания, който микробус представлявал публичен административен ресурс.

Сочи се, че по смисъла на ИК публичен административен ресурс са бюджетни средства, помещения, автомобили и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местни органи .

В РИК-Сливен на 27.09.22 год. е получено и допълнение към сигнала от група кандидати за народни представители от ПП „Продължаваме промяната“ в 21МИР Сливен, в което се конкретизират фактите.

 

 Въз основа на сигнала РИК-Сливен извърши проверка и в хода й бяха събрани следните документи и материали касаещи случая:

 

1.От община Котел-заверено копие от документа за собственост на автомобила с ДКН СН 0700 КК, собственост на Община Котел, с който се твърди, че е извършвана сочената агитационна дейност, копия на пътните листи на автомобила за 18.09.22г и 25.09.22 г.;

 1. От ОД на МВР Сектор ПП-Сливен данни за собствеността на МПС с ДКН СН 0700 КК, постъпили с вх. № 216/28.09.2022г.

3.В РИК – 21 Сливен е постъпила допълнителна информация от подателя на сигнала от страна на четирима кандидати за народни представители от ПП “Продължаваме промяната“ и  писмо с вх. № 192/27.09.2022г. със сведения от лицата, твърдящи, че са станали свидетели на обстоятелствата,  при които са извършени нарушенията на ИК и лицата имащи връзка с нарушенията.

 1. В отговор на писмо с изх. № 28/27.09.2022г. по описа на РИК 21 Сливен, от Община Котел постъпи писмо с вх.№235/29.09.22год. по описа на РИК-Сливен, съгласно което са изложени обяснения, че на 14.09.2022г. е постъпил сигнал от РОСВ – Стара Загора за замърсявания на река Камчия, в землището на с. Ябланово. На същата дата е извършена извънредна проверка от комисия в състав: Фатме Краева – старши експерт в „БЕВР“, при Община Котел и Исмет Идриз – кмет на с. Ябланово, при която е установено наличието на умряла риба – около 150 броя, с големина 5 – 10 см. (мряна и речен кефал). Съгласно предписанията на комисията, проверка следва да се извършва през 5 дни и да се уведомява кмета на Община Котел за състоянието на р. Камчия.

Въз основа на това, на 18.09.22год. Кмета на Община Котел е извършил лична проверка на състоянието на река Камчия в землището на с.Ябланово. При извършване на проверката, кметът е използвал служебен микробус с рег № СН 07 00 КК като водач на същия, за което е приложен пътен лист № 224950 от същата дата.

На  25.09.22 год. във връзка с измрялата риба, Кмета на община Котел отново посетил лично с.Ябланово, като преди това е посетил спортното игрище на селото във връзка със сигнали за замърсяване с битови отпадъци в района. Автомобилът също е бил управляван лично от кмета на Котел.

 Писмото е придружено с копия на два бр. пътни листи за датите 18.09.22 г и 25.09.22год, копия на два бр. констативни протоколи от 14.09.22год и 19.09.22г. ,два броя бр. черно - бели снимки (трудно за разчитане).

Разпоредбата на чл. 497 от ИК сочи ,че при нарушения свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания АУАН се издават от длъжностно лице оправомощено от Председателя на Сметната палата, а НП за всеки отделен случай от председателя на Сметната палата.

Въз основа на събраните сведения и документи по входирания сигнал, както и спрямо компетентността и правомощията на РИК – 21 Сливен, следва да се направи извода, че преписката на РИК-Сливен, ведно с всички материали, събрани в хода на проверката следва да се изпратят по компетентност до Председателя на Сметна палата-София и до Областна дирекция на МВР – Сливен за извършване на продължаващи действия по установяване извършването на цитираните нарушения в подадения сигнал.

Поради което на основание чл.72 ал. (1) т.20 във вр. с чл.476 вр .чл.497 ал.1 и ал.2 и чл. 168, ал. 3 от ИК, Районна избирателна комисия 21-Сливен ,

                                   

Р Е Ш И :

 

ИЗПРАЩА  за разглеждане по компетентност и извършване на продължаващи действия сигналът, заведен под № 1/26.09.2022г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК – 21 Сливен, ведно с всички приложени към него документи до:

Председателя на Сметна палата – София и до Областна дирекция на МВР – Сливен,  за извършване на предвидените по закон действия, в рамките на техните правомощия.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 29.09.2022 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения