Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Сливен, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило предложение от Доброслав Иванов в качеството му на пълномощник на Борис Ячев, представляващи политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“  с вх. № 237/29.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за Публикуване на списък на упълномощените представители политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., Община Сливен.

           Към заявлението са приложени изискуемите документи, а именно- пълномощно, списък на упълномощените представители предоставен на хартиен носител и на технически носител в excel формат (съгл. Приложение № 1 към Решение № 1332-НС от 28.08.2022 г. на ЦИК).

            Списъкът на упълномощените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

            За упълномощените представители са изпълнени  изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 1332-НС от 28.08.2022 г. на ЦИК, поради което списъкът на същите следва да бъде публикуван.

 

            Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване РИК-Сливен прие следното

 

Р  Е  Ш  И

 

             ПРИЕМА И ПУБЛИКУВА списък от 3 (трима) представители на   политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

            При публикуване  на списъка на интернет страницата на РИК 21 - Сливен да се спазят изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 29.09.2022 в 15:50 часа

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения