30.03.2023

Съобщение

На 31.03.2023 г. от 16.00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК - Сливен.

30.03.2023

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН

I.ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН И РАЗПРЕДЕЛЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК 21-СЛИВЕН, КАКТО СЛЕДВА:

 1. ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 ч. от общината

    Населено място:                Час:        СИК:

1.ВЪГЛЕН

8:30

138

2.БЯЛА

9:00

139 и 140

3.НОВАЧЕВО

9:30

137

4.ГРАДСКО

10:00

136

5.ИЗГРЕВ

10:30

132

6.БОЖЕВЦИ

10:45

133

7.СРЕДОРЕК

11:00

134

8.СТАРА РЕКА

11:30

131

            Общо: 8 населени места; 9 избирателни секции

             РИК: АНИ ПАНДЕЛИЕВА

            Кола – ПЕЖО БОКСЕР СН 28-82 СС

2.ВТОРО   НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 ч. от общината

    Населено място:                Час:          СИК:

 1.КРУШАРЕ

8:30

168 и 169

2.ЧОКОБА

9:00

163

3.БОЗАДЖИИ

9:30

158

4.СКОБЕЛЕВО

10:00

159

5.БИКОВО

10:30

157

6.КЕРМЕН

10:45

160,161 и 162

7.МЛАДОВО

11:15

156

8.КОВАЧИТЕ

11:30

152

            Общо: 8 населени места; 11 избирателни секции

             РИК: СРЕБРИНА ГАНУШЕВА

            Кола – СИТРОЕН ДЖЪМПЕР СН 30-31 СС

 

3.ТРЕТО  НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 часа от общината

    Населено място:                 Час:       СИК:

 1.ЧИНТУЛОВО

8:30

141

2.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ

8:45

142

3.ГАВРАИЛОВО

9:00

144 и 145

4. СЕЛИМИНОВО

9:30

146 И 147

5. ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ

10:00

143

6.БИНКОС

10:30

148

7.СТРУПЕЦ

11:00

149

8.СТАРО СЕЛО

11:30

150

9.ЗЛАТИ ВОЙВОДА

12:00

151

            Общо: 9 населени места; 11 избирателни секции

             РИК: ФАТМЕ МУСТАФОВА

            Кола – СИТРОЕН ДЖЪМПЕР СН 00-16 АР

           

            4.ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ-тръгване 8.00 часа от общината

Населено място:                 Час:          СИК:

 1.КАМЕН

8:30

170

2.ЖЕЛЬО ВОЙВОДА

9:00

171,172 и 173

3.БЛАТЕЦ

9:30

179

4.ДРАГОДАНОВО

10:00

180

5.ТРАПОКЛОВО

10:30

181

6.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО

10:45

182

7.ГЛУШНИК

11:00

178

8.КАЛОЯНОВО

11:30

177

9.ТОПОЛЧАНЕ

12:00

174,175 и 176

            Общо: 9 населени места; 13 избирателни секции

             РИК: СТЕЛЛИ СТЕФАНОВА

            Кола – РЕНО ТРАФИК СН 86-20 ВВ

 

             5.ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

 Населено място:                  Час:          СИК:

 

1.ГЕРГЕВЕЦ

8:30

167

2.САМУИЛОВО

8:45

165 и 166

3.ПАНАРЕТОВЦИ

9:15

154

4.ГЛУФИШЕВО

9:30

164

5.НИКОЛАЕВО

10:00

155

6.МЕЧКАРЕВО

10:30

153

            Общо: 6 населени места; 7 избирателни секции

             РИК: ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН

            Кола – РЕНО МАСТЪР СН 39-75 ВН

 

 6.ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване  8.00 часа от общината

Населено място:                  Час:        СИК:

1.СОТИРЯ

8:30

127 и 128

2.ИЧЕРА

9:30

129

3.РАКОВО

10:30

130

            Общо: 3 населени места; 4 избирателни секции

             РИК: МИНКО СТЕФАНОВ

            Кола – РЕНО КАНГО СН 35-40 ВА

             

            НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН

            ОПРЕДЕЛЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН, СЛЕДНИЯ ГРАФИК И ОТГОВОРНИ ЧЛЕНОВЕ НА РИК: 

                        МЯСТО – ЗАЛА „МАЙ“ НА ОБЩИНА – СЛИВЕН

  

13:30 часа

1

до

25

СИК

 

 

14:00 часа

26

до

52

СИК

 

 

14:30 часа

53

до

80

СИК

 

 

15:00 часа

81

до

106

СИК

 

 

15:30 часа

107

до

126

и от

183

до ………….

            ЧЛЕНОВЕ НА РИК: МАРИЯ ЧОМПОВА И ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН

 1. II. ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, КАКТО СЛЕДВА:  

            ЧЛЕНОВЕ НА РИК: ХРИСТИЯНА ДЕНЧЕВА, ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА, АТАНАС МИТЕВ И НИКОЛАЙ САНДЕВ

            МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 10.00 Ч.

 

          III.  ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КОТЕЛКАКТО СЛЕДВА: 

                       ЧЛЕНОВЕ НА РИК: РОСИЦА ТОДОРОВА

                         МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 11.00 Ч.

    ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦАКАКТО СЛЕДВА:  СЕВДА ОСМАНОВА

             ЧЛЕНОВЕ НА РИК:

             МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 11.00 Ч.

29.03.2023

Съобщение

На 30.03.2023 г. от 12.00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК - Сливен.

27.03.2023

Съобщение

На 28.03.2023 г. от 12.00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК - Сливен.

24.03.2023

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Пресконференцията ще се проведе на 31.03.2023г. (петък) от 11:00ч. в сградата на Областна Администрация - Сливен с адрес: гр. Сливен ул."Димитър Добрович" 3.

23.03.2023

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общ брой представители. Легитимиране

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район /също както при ЗАСТЪПНИЦИ

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решение 1723-НС/02.03.2023) – на хартиен носител и  СПИСЪК с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата на технически носител в excel формат. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. 

Предложенията се подават в РИК 21 до изборния ден 17:00 на 01.04.2023 год. от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Комисията публикува списъка на интернет страницата си rik21.cik.bg, в секция РЕГИСТРИ при спазване изискванията за защита на личните данни.

Партията/коалицията издава ПЪЛНОМОЩНО с номер съответстващ на предадения в РИК списък, в което като елементи/реквизити са включени ИМЕНА, ЕГН и на коя Партия/коалиция лицето е ПРЕДСТАВИТЕЛ, подписано от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Отличителни знаци

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по ОБРАЗЕЦ, утвърден от Централната избирателна комисия.

Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет не може да бъде придружител и да участва в друга роля в изборния процес- застъпник, наблюдател, анкетьор и пр.

В хода на проверката по централизираната система, лицата с дублирани роли в изборния процес се отстраняват без уведомяване.

 

23.03.2023

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ЗРЕНИЕТО ДА ГЛАСУВАТ В СИК В ОБЩИНА КОТЕЛ

1.ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Котел, както следва:

 

Номер на избирателна секция:                   Място на гласуване, адрес:

2111 00 004                                                    с. Градец, Основно училище – Начален курс

2111 00 013                                                    гр. Котел, СУ – Начален курс

 

2.ОБЯВЯВА телефон 0453/4-20-40 и адрес стая № 15 в сградата на Община Котел, находяща се в гр. Котел, пл. „Възраждане“ № 1 за заявки за помощ и транспорт в изборния ден.

23.03.2023

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ЗРЕНИЕТО ДА ГЛАСУВАТ В СИК В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

 1. ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Твърдица, както следва:

Номер на избирателна секция:              Място на гласуване, адрес:

2124 00002                                                    пл. “Свобода“ № 8

2124 00011                                                    гр. Шивачево ул. “Деньо Еленски“ № 5

 

 1. ОБЯВЯВА телефон 0454/42315 и 0454/42311 в сградата на Община Твърдица, за подаване на заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на хора с увреждания на долните крайници и трудно подвижни в деня преди изборите и в изборния ден.
23.03.2023

Мерки, позволяващи на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението да гласуват в СИК в Община Нова Загора

1. ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Нова Загора, както следва:

Номер на избирателна секция:               Място на гласуване, адрес:

 

211600 001                                                    ПГТТ „Атанас Димитрова“

211600 002                                                    НУ „Любен Каравелов“

211600 005                                                   НУ „Св. Паисий Хилендарски“

211600 020                                                    СУ „Иван Вазов“ – начален етап

211600 022                                                    СУ „Иван Вазов“ – централна сграда

211600 026                                                    ЦСОП „Тодор Самодумов“

 

2. ОБЯВЯВА телефон 0457/ 62121 и 57019 / в общинската администрация за заявки за помощ и транспорт в изборния ден.

23.03.2023

Мерки, позволяващи на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението да гласуват в СИК в Община Сливен

1. ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Сливен, както следва:

Номер на избирателна секция:               Място на гласуване, адрес:

 

212000 003                                                    Основно училище „Христо Ботев“

                                                                       Сливен, ул. “Московска“ № 6 Б

212000 019                                                    СУ “Хаджи Мина Пашов“

                                                                       Сливен, ул. “Княз Батенберг“ № 2

212000 028                                                    Основно училище „Д-р Ив. Селимински“

                                                                       Сливен, ул. “Драгоман“ № 1

212000 052                                                    Основно училище „Панайот Хитов“

                                                                       Сливен, ул. “Братя Кутеви“ № 12 А

212000 061                                                    Основно училище „Йордан Йовков“

                                                                       Сливен, кв. “Българка“

212000 067                                                    Основно училище „Елисавета Багряна“

                                                                       Сливен, ж.к. “Сини камъни“

212000 083                                                    Основно училище „К. Константинов“

                                                                       Сливен, ж.к. “Дружба“

212000 106                                                    Основно училище „Ю. Гагарин“

                                                                       Сливен, ул. “Дели Ради“ № 8

212000 124                                                    Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“

                                                                       Сливен, кв. “Речица“, ул. Й. Йовков“ № 27

212000 168                                                    Основно училище  „Черноризец Храбър“

                                                                       с. Крушаре, ул. “Демир Славов“ № 20

 

 1. ОБЯВЯВА:

2.1  В НУ „Васил Левски“ всички избирателни секции са на един етаж и няма стълби, а секция № 212000 038 е с най-малък брой избиратели.

2.2  В  ОУ „Д. Петров“ всички избирателни секции са на един етаж и няма стълби, а секция № 212000 098 е с най-малък брой избиратели.

 

 1. ОБЯВЯВА телефон 044/611 215 за заявки за помощ и транспорт в изборния ден.

 

 

21.03.2023

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Пресконференцията ще се проведе на 24.03.2023г. (петък) от 11:00ч. в сградата на Областна Администрация - Сливен с адрес: гр. Сливен ул."Димитър Добрович" 3.

21.03.2023

Съобщение

На 24.03.2023 г. от 12.00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК - Сливен.

20.03.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Партиите и коалициите, които ще имат застъпници в изборния процес трябва да знаят, че:

1.Броят на застъпниците за всяка участваща в изборите и регистрирана в РИК 21 партия/коалиция може да бъде по- малък или равен на броя на секциите в 21 избирателен район Сливен, които са общо 292, както следва:

СИК в Община Сливен- 181

СИК в Община Нова Загора- 62

СИК в Община Котел-30

СИК в Община Твърдица- 19


2.Застъпниците не са обвързани с конкретна секция/СИК/, но в една СИК може да присъства само 1/един/ застъпник на партия/коалиция.

Застъпникът не може да участва в изборния процес в повече от една роля. Лицата с дублирани роли се заличават, щабовете на партиите са информират за това, а ако имат  издадени удостоверения те се обявяват за невалидни и на тяхно място се назначават лица от резервите.

 

3.Регистриране на застъпници:

До 17:00 на 01.04.2023 година партиите/коалициите, представят в РИК 21 Сливен:

а/Заявление за регистрация на застъпници по образец и Заявление за регистрация на заместващи застъпници по образец

(Приложение № 43-НС и Приложение № 44-НС от изборните книжа)

б/ списък на застъпниците по образец към Приложение № 43-НС и Приложение № 44-НС от изборните книжа на хартиен носител

в/  ОБРАЗЕЦ НА ТАБЛИЦА за ползване, в която са заложени проверки за валидност на ЕГН на електронен носител в Excel формат

 

Без електронен носител на данните за застъпниците документи няма да се приемат.

Списъкът се подписва от упълномощения представител на партията/коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

в/Декларация от всеки застъпник по образец

(Приложение № 45-НС от изборните книжа)

Отличителни знаци

Застъпниците на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по ОБРАЗЕЦ, утвърден от Централната избирателна комисия.

Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

 

 

20.03.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за МАШИННО ГЛАСУВАНЕ: ЧАСТ I и ЧАСТ II

 

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ: ЧАСТ I и ЧАСТ II

17.03.2023

Съобщение

На 20.03.2023 г. от 12.00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК - Сливен.

17.03.2023

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ „СИЕЛА НОРМА“ АД ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Дистанционно обучение от „Сиела Норма“ АД за работа с машина за гласуване за членовете на СИК в обл. Сливен, което ще се проведе на 27, 28, и 29 март 2023 г. от 19:00 ч.    

Аудитория: Членове на СИК 

 

 Линкове към обучителните он-лайн срещи:

 

За обучението на 27.03.2023 (понеделник) в 19:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Огнян Ангелов

Ел. поща: [email protected]

 

За обучението на 28.03.2023 (вторник) в 19:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 320 733 214 962
Passcode: 5a56Me

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Огнян Ангелов

Ел. поща: [email protected]

 

За собучението на 29.03.2023 (сряда) в 19:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 133 707 946
Passcode: Y4o9vS

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: [email protected] 

 

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията:

 

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Сиела Норма“ АД предлага възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК):

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 377 122 023 793
Passcode: tYxoi9

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

2.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 757 364 767
Passcode: SHAkHR

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

3.

21 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 241 060 696
Passcode: n8WsFW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

4.

21 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 188 599 719
Passcode: DgU5No

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

5.

22 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 507 896 45
Passcode: KUe4cy

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

6.

22 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 331 867 354 180
Passcode: jNHRuB

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

7.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

8.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

9.

24 март 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 556 495 127
Passcode: XVXNLj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

10.

24 март 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

11.

25 март 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

12.

25 март 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 226 465 195
Passcode: ZrYE2d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

13.

25 март 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 347 143 582 092
Passcode: mEXxwq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

14.

25 март 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 166 475 095
Passcode: Au6B4w

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

15.

25 март 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 337 775 673 219
Passcode: eCkZUt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

16.

25 март 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 396 358 165 218
Passcode: kLgF7S

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

17.

26 март 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

18.

26 март 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 825 640 026
Passcode: CaDsth

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

19.

26 март 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

20.

26 март 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 032 365 786
Passcode: ekZxTq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

21.

26 март 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 930 613 638
Passcode: p4VjaW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

22.

26 март 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 537 276 246
Passcode: 7vd6KK

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

23.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 327 860 678 880
Passcode: DMZJBC

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

24.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

25.

28 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 326 175 051 482
Passcode: cnosCj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

26.

28 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 320 733 214 962
Passcode: 5a56Me

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

27.

29 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 475 304 067
Passcode: K6pP9z

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

28.

29 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 133 707 946
Passcode: Y4o9vS

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

17.03.2023

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на това заявление е 18.03.2023 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден). 

  Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия може да изтеглите от следния линк: https://egov.bg/wps/wcm/connect/3374372f-e200-4543-a741-14bf5116bcaa/910002ZVLNv01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=opVd1eJ

 2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 18.03.2023 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Крайният срок за подаване на това заявление е 27.03.2023 г. включително (не по-късно от 5 дни преди изборния ден).
17.03.2023

ОБУЧЕНИЯ РИК 21

                                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно обучаващите членове на РИК, определяне на дата и място за провеждане, по общини при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 

ОПРЕДЕЛЯ обучаващи членове на РИК 21– Сливен, дата и място за провеждане на обученията, както следва:  

 1. ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН:

Дата: 27.03.2023 г.  /понеделник/ - 09:30 ч. за СИК от 212000 001 до 212000 126     13:00 ч. за СИК от  212000 127 до 212000 183

Място на провеждане: Зала "Сливен" – гр. Сливен

 • Стелли Стефанова, Севда Османова и Елизабет Кендерян
 1. ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:

Дата: 28.03.2023 г./вторник/ -10:00 часа

Място на провеждане: Театрален салон на читалище „Диньо Петров“

 • Стелли Стефанова и Сребрина Ганушева
 1. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 

Дата: 28.03.2023 г./вторник/ - 13:00 часа

Място на провеждане: Читалище „Св.Св.Кирил и Методий“, малка зала

 • Стелли Стефанова и Сребрина Ганушева
 1. ЗА ОБЩИНА КОТЕЛ

Дата: 29.03.2023 г. /сряда /- 11:00 часа

Място на провеждане: Сграда на читалище – гр. Котел

 1. Християна Денчева и Росица Тодорова

 

17.03.2023

БЮЛЕТИНА Изборен район 21 - Сливенски

На основание т. 7 на Решение № 1644-НС от 13 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия с протоколно решение от 14 март 2023 г. разрешава публикуването на предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

БЮЛЕТИНА Изборен район 21 - Сливенски

Календар

Решения

 • № 140-НС / 30.03.2023

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Твърдица по предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 139-НС / 30.03.2023

  относно: Публикуване на списък № 1 на упълномощените представители КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!“ за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 138-НС / 30.03.2023

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения