Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Сливен, 20.03.2023

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на образци на бланка-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) за кандидатите за народни представители и определяне на тиража при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в 21-ви изборен район – Сливенски.

С решение № 1797-НС от 18.03.2023 г. Централната избирателна комисия е утвърдила образец на бланка-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) представляваща приложение бланка за преференции към решението. Така утвърдената бланка е единна за цялата страна и не съдържа индивидуализация на регистрираните партии и коалиции, което налага утвърждаването на изрична бланка- чернова за РИК 21– Сливен. Наред с това, следва да бъде определен и утвърден тиража на така утвърдените образци.

            Връзка с изложеното по-горе и  на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29 от ИК, РИК – Сливен 

Р Е Ш И:

  1. ПРИЕМА И УТВЪРЖДАВА образци на бланка-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) за кандидатите за народни представители, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в 21-ви изборен район – Сливенски и определяне на тираж, както следва:

           1.1. ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване на бланка-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) в бюлетините от машинно гласуване - 650 (шестстотин и петдесет) комплекта, всеки съдържащ 21 броя образци на бланка-чернова за кандидатските листи на регистрираните партии и коалиции – по два комплекта за всяка СИК, представляващо Приложение №1.

            1.2. ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване на бланка-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) в бюлетините от хартиено гласуване - 650 (шестстотин и петдесет) комплекта, всеки съдържащ 21 броя образци на бланка-чернова за кандидатските листи на регистрираните партии и коалиции – по два комплекта за всяка СИК, в това число за ПСИК и СИК по чл.9, ал.8 от ИК, представляващо Приложение №2.

             Приложения №1 и №2 (комплект, съдържащи по 21 броя образци на бланка-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) представляват неразделна част от настоящото решение.

Копие от решението, ведно с Приложения № 1 № 2   да се изпрати на Областен управител на Сливен.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.03.2023 в 14:00 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения