Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Сливен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 346 от 02.04.2023 год., 347 от 02.04.2023 год., 348 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнали с вх. №№ 361 от 02.04.2023 год., подаден от Радост Стефанова, 362 от 02.04.2023 год., подаден от Диана Петрова, 363 от 02.04.2023 год., подаден от адв. Жулиета Мандажиева, упълномощена от Надежда Йорданова, в качеството й на представляващ КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

Производството е по реда на чл. 72, ал.1, т.20 от ИК, при следната фактическа обстановка.

 

            Постъпили са сигнали с вх. №№ 346 от 02.04.2023 год. в 15:05 часа, 347 от 02.04.2023 год. в 15:06 часа, 348 от 02.04.2023 год. в 15:07 часа, с подател Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, както и сигнали с №№ 361 от 02.04.2023 год. в 16:05 часа с подател Радост Стефанова, 362 от 02.04.2023 год. в 16:44 часа, с подател Диана Петрова и 363 от 02.04.2023 год. в 17:07 часа, подаден от адв. Жулиета Мандажиева, упълномощена от Надежда Йорданова, в качеството й на представляващ КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“. С разглежданите сигнали се уведомява Районна избирателна комисия – Сливен за нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на две прозрачни кутии за гласуване в изборните помещения в СИК от № 212000016 – гр.  Сливен, СИК от № 212000021 – гр.  Сливен, СИК от № 212000022 – гр.  Сливен, СИК от № 212000064 – гр.  Сливен, СИК от № 212000035 – гр.  Сливен, СИК от № 212000031 – гр.  Сливен, свързани с  осигуряването на две прозрачни кутии в изборните помещения – по една за гласуващите с хартиена бюлетина и за тези, упражнили правото си на вот с машина. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди спазването на Методическите указания на ЦИК в тази насока.

            С оглед на общия предмет в сигналите, същите се разглеждат в цялост.

            Комисията намира, че сигналът е допустим за разглеждане, а по същество е основателен.

От правна страна, Районна избирателна комисия – Сливен, за да се произнесе, приема за релевантно следното:

Нормата на чл. 187, ал. 1 от ИК указва, че в деня преди изборния такъв СИК получава от общинската администрация и от РИК изборни книжа и материали, ведно с две прозрачни урни за поставяне от гласоподавателя на бюлетината, с която е упражнил своя вот – по една 1/ за тези от гласуване с хартиена бюлетина и 2/ за тези от гласуване с машина.

В изпълнение на Закона и т. 1 от Раздел II на Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК на 01.04.2023 год. са раздадени изискуемите за провеждането на изборите за народни представители на 02.04.2023 год. изборни книжа и материали, ведно с по два броя прозрачни урни, за което са налични подписани от страните протоколи. 

Предвид гореизложеното, считаме, че описаното в сигнала фактическо положение, представлява нарушение на ИК и указанията на изборната администрация.

Ето защо, Районна избирателна комисия – Сливен от фактическа страна приема за установени твърденията за нарушаване на нормативно установеното задължение за гласуване в две прозрачни урни – по една за всеки вид, упражнен вот.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 във връзка с чл. 187 от ИК, Районна избирателна комисия – Сливен

 

РЕШИ:

 1. ПРИЕМА за основателни сигнали с вх. №№ 346, 347, 348, 361, 362 и 363 от 02.04.2023 год.
 2. УКАЗВА на председателите на СИК №№ СИК от № 212000016 – гр. Сливен, СИК от № 212000021 – гр. Сливен, СИК от № 212000022 – гр.  Сливен, СИК от № 212000064 – гр.  Сливен, СИК от № 212000035 – гр.  Сливен, СИК от № 212000031 – гр.  Сливен да приведат в изпълнение нормата за поставяне на бюлетините след упражнения вот от страна на избирателя в две непрозрачни кутии, всяка за различния начин на гласуване.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три-дневен срок от обявяването му чрез РИК 21 - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.04.2023 в 21:31 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения