Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Сливен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал с вх. №№ 334 от 02.04.2023 год., подадено от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

Производството е по реда на чл. 72, ал.1, т.20 от ИК, при следната фактическа обстановка.

 

            Постъпили са сигнали с вх. № 334 от 02.04.2023 год. в 12:15 часа, с подател Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“. С разглеждания сигнал се уведомява Районна избирателна комисия – Сливен за нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване в СИК от № 211100032 – с. Ябланово, община  Котел, свързани с поставяне на плътни завеси на местата, определени за поставяне на паравани. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди на СИК № 211100032 да изпълни императивната законова норма и да направи параван за гласуване, така че да се гарантира честното протичане на изборния процес.

            Събрана е информация за конкретната СИК и поставеното съоръжение – параван.

            В нормата на чл. 218, ал. 2 от ИК е указано в изборното помещение да се поставят паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини, така че да се осигури тайната на гласуването. От подадения сигнал не се установява да е създадена предпоставка за нарушаване тайната на гласуването.                                                                                                                                         `          

Районна избирателна комисия Сливен извърши задълбочен анализ на посоченото изискване на законодателя за поставяне на паравани в секциите за гласуване, включително бяха разгледани мотивите на вносителя на законопроекта за изменение на ИК в тази връзка, както и са изследвани дебатите по приемане на изменението на ИК. РИК-Сливен установи, че приетото изменение и допълнение на ИК, не съдържа легална дефиниция на понятието „параван“ и не определя специални изисквания или особен ред на изработка като материали и технически показатели, както и условия за ситуиране на параваните в СИК. Липсва и легална дефиниция в други нормативни актове, по отношение на това какво представлява „параван“ и какво е съотношението с понятието „кабина“, и различия и/ или прилики с „тъмна стаичка“.                                   

ЦИК не се ангажира с конкретни указания относно параметрите и техническите изисквания на параваните. Администрацията на Министерски съвет, като орган отговарящ за техническото обезпечаване на изборите, дава становище, че общините имат свобода да изберат най-удачния вариант на техническо решение за обезпечаване на параваните, като се спазват изискванията на чл. 218 от ИК и да се осигури тайната на гласуването. Едва на 28.03.2023г. с писмо изх. № НС-06-86/ 28.03.2023г. ЦИК указва, че параванът  поставен по начин, при който избирателят е с гръб към СИК, създава предпоставки за нарушение тайната на вота.                                                          

С оглед на гореизложеното, и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК, Районна избирателна комисия Сливен счита, че Общините имат оперативна самостоятелност да преценят техническите изисквания към съоръжението „параван“, така че по най - добрия начин да се запази тайната на вота, каквато е целта за монтирането на тези съоръжения.                                                                                                

РИК Сливен счита, че твърдението в сигнала, че не е допустимо да се използват „кабините за гласуване“ от предходни избори, не намира нормативно основание, а представлява свободна интерпретация, доколкото е и обективно невъзможно да се установи дали настоящото съоръжение „параван“ е идентично във всички показатели с вида и характеристиките на използваните до сега „кабини“.

Предвид гореизложеното, считаме, че описаното в сигнала фактическо положение, не представлява съществено нарушение на ИК и указанията на изборната администрация.

Ето защо, Районна избирателна комисия – Сливен от фактическа страна не приема за установени твърденията за съществено нарушаване на нормативно установеното задължение за осигуряване на паравани.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 във връзка с чл. 218 и чл. 227 от ИК, Районна избирателна комисия – Сливен

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ без уважение сигнал с вх. № 334 от 02.04.2023 год. в 12:15 часа, с подател Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три-дневен срок от обявяването му чрез РИК 21 - Сливен.

  

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения