Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Сливен, 30.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък № 1 на упълномощените представители КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!“ за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е заявление  от Даниела Димитрова Баджева – упълномощена от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов, Атанас Петров Атанасов, в качеството му на представляващи Коалиция  „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!“ с вх. № 249/30.03.2023г. по описа на РИК 21-Сливен за вписване в регистъра на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

           Към заявлението са приложени изискуемите документи, а именно- пълномощно, списък на упълномощените представители предоставен на хартиен носител и на технически носител в excel формат (съгл. Приложение № 1 към Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК).

 

            Списъкът на упълномощените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

 

            За упълномощените представители са изпълнени  изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК, поради което списъкът на същите следва да бъде публикуван.

            Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, РИК 21-Сливен

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ПРИЕМА И ПУБЛИКУВА Списък № 1 от 21 (двадесет и един) упълномощени представители на Коалиция  „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!“ в регистъра на Районната избирателна комисия 21- Сливен, за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 

            При публикуване  на списъка на интернет страницата на РИК 21 - Сливен да се спазят изискванията на Закона за защита на личните данни, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.03.2023 в 13:15 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения