Архив избори:
26.05.2019

Активност към 12:30

Към 12:30 часа на 26.05.2019 в 21 избирателен район Сливен са гласували:

20 732 избиратели от всичко 170 732.

Съответно:

Община Сливен- гласували 12 450 от всичко 109 676

Община Н.Загора- гласували 4 642 от всичко 32 753

Община Котел- гласували 2 373 от всичко 16 699

Община Твърдица- гласували 1 267 от всичко 11 604

 

Росица Тодорова -Председател

17.05.2019

ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 20.05.2019 /понеделник/

Информираме всички заинтересовани медии, че на 20.05.2019 / понеделник/ от 11:00, в зала "Георги Данчев", сграда на Областна администрация Сливен, Говорителят на РИК 21 Сливен г-жа Стелли Стефанова организира пресконференция във връзка с подготовката за предстоящи избори на 26.05.2019 за членове на Европейски парламент от Република България.

Председател на РИК 21 Сливен

Росица Тодорова

09.05.2019

КОНТАКТИ С РИК 21 СЛИВЕН

На основание писмо № ЕП-15-50/08.05.2019 на ЦИК София, публикуваме имената, длъжностите и телефоните на членовете на РИК 21 Сливен

  ИМЕНА НА ЧЛЕНОВЕ НА РИК Длъжност GSM
1. РОСИЦА ТОДОРОВА Председател 0889314953
2. ФАТМЕ МУСТАФОВА Зам.председател 0887555915
3. РОСИЦА КОЛЕВА Зам.председател 0887765311
4. МАРИЯ ЧОМПОВА Секретар 0888479905
5. СТЕЛЛИ СТЕФАНОВА Член 0896807740
6. НИКОЛАЙ САНДЕВ Член 0887257128
7. ЖАНЕТА СТОЙЧЕВА Член 0886719969
8. ЛЮБОМИР ЗАХАРИЕВ Член 0887561805
9. МИТКО ДОНЕВ Член 0898552306
10. РАДКА ПЕНЕВА Член 0877313128
11. СТЕЛА ДАНЧЕВА Член 0888822321
12. ДИМИТЪР ВЪНДЕВ Член 0885033955
13. ТОДОР ТОДОРОВ Член 0887613012
14. МАРГАРИТА КАМБОСЕВА Член 0878762488
15. ДИМИТЪР ИВАНОВ Член 0887698259
02.05.2019

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК

РИК 21 уведомява всички Председатели, Зам. председатели и Секретари на Секционни избирателни комисии, че в изпълнение на задълженията по прилагането на Изборния кодекс и на основание чл. 70, ал.4 във вр. с чл.72, ал.1, т.3 от Изборния кодекс, РИК 21- Сливен

ОПРЕДЕЛЯ датата и мястото за провеждане на обучения на членовете на СИК  на територията на РИК-21 Сливен, както и състава на обучаващите членове на РИК, по общини, както следва:

ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН:

Място: Зала „Май” – Община - Сливен

Дата:   13.05.2019 г.от 10.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 060

13.05.2019 г. от 13.30 ч. за членове на СИК № 61 – СИК 126 и СИК № 182

                        14.05.2019 г.от 10.00 ч. за членове на СИК № 127 – СИК № 181

Обучаващи:   1.Стелли Стефанова

 1. Стела Данчева
 2. Росица Колева

ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:

Място: Зала Театрален салон на читалище „Диньо Петров“

Дата: 15.05.2019 г.от 10.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 063

ЗА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА:

Място: Зала читалище „Св.св.Кирил и Методий“

Дата: 15.05.2019 г.от 13.30 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 020

ЗА ОБЩИНА КОТЕЛ:

Място: Зала на Общински съвет – Котел в Община Котел

Дата: 16.05.2019 г.от 10.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 033

Обучаващи за община Нова Загора, община Твърдица и община Котел

1.Стелли Славова Стефанова

2.Тодор Тодоров

3.Радка Пенева

20.04.2019

Указания на ЦИК по спазване изискванията на ЗЗЛД

         На основание постъпило в РИК 21 писмо вх.№ 29/ 20.04.2019 от ЦИК София под № ЕП-15-12/19.04.2019 публикуваме задължителните указания за РИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

УКАЗАНИЯ ЗА РИК
ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:
- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;
- приемане и работа с избирателни списъци;
- приемане и обработване на жалби на сигнали;
- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.
- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.
7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
9. Забрани:
9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни в изборите

1. РИК № 21, с адрес Сливен 8800, ул. Д. Добрович 3, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
2. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
3. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
7. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

26.05.2019

Активност към 10:00

Към 10:00 часа на 26.05.2019 в 21 избирателен район Сливен са гласували:

10 127 избиратели от всичко 170 732.

Съответно:

Община Сливен- гласували 6 152 от всичко 109 676

Община Н.Загора- гласували 2 066 от всичко 32 753

Община Котел- гласували 1 277 от всичко 16 699

Община Твърдица- гласували 632 от всичко 11 604

 

Росица Тодорова -Председател

26.05.2019

Активност към 17:30

Към 17:30 часа на 26.05.2019 в 21 избирателен район Сливен са гласували:

37 238 избиратели от всичко 170 732.

Съответно:

Община Сливен- гласували 22 792 от всичко 109 676

Община Н.Загора- гласували 7 449 от всичко 32 753

Община Котел- гласували 4 406 от всичко 16 699

Община Твърдица- гласували 2 591 от всичко 11 604

 

Росица Тодорова -Председател

23.05.2019

График за предаване на информация

            График за предаване на информация за началото на изборния ден, активността в изборния ден и закриване на изборния ден.

 Всяка СИК изпраща до съответната Общинска администрация информация, съдържаща следните данни:

            1.1. до 8.00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове.

            1.2. Незабавно след откриване на откриване на изборния ден, но не по-късно от 8.00 ч. РИК изпраща на ЦИК по т. 1.1, както и информация за приети решения на РИК за назначаване на неявили се членове.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица: Секретар на Община

Отговорник: Димитър Милков – експерт към РИК

 1. Общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват брой гласували избиратели, към 10,00 ч., 12,30 ч. и 17,30 ч. и я изпращат на Областна администрация, след обобщаването й се изпраща по електронен път на РИК, ЦИК и Администрация на Министерски съвет едновременно.

Областна администрация изпраща информацията до 10,30 ч., 13,00 ч. и 18,00 ч.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица: Определени лица със заповед на кмета

Отговорници за Областна администрация: Мартина Златева – дир.дирекция на АКРРДС

            3.1. До 20.20 ч. – Общинските администрации събират информация от СИК за за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч. и я изпращат на Областна администрация, където се обобщава и се изпраща на РИК

3.2. До 20.30 ч. – РИК изпраща на ЦИК информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица: Определени лица със заповед на кмета

Отговорници за Областна администрация: Мартина Златева – дир.дирекция на АКРРДС

Отговорник за РИК: Димитър Милков – експерт към РИК- Сливен

19.05.2019

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА НА 25.05.2019/събота/

Г Р А Ф И К

за предаване на 25.05.2019 г./събота/ на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии за избори за членове в Европейски Парламент от Република България

За осигуряване нормалното протичане на предаването на изборни книжа и материали на 25.05.2019 г. от членовете на РИК – Сливен по СИК в Община Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. РИК 21- Сливен следва да приеме график по направления за общините и да разпредели и упълномощи свои членове. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.18 във вр. с чл.215, ал.1 от Изборни кодекс РИК – 21 – Сливен

 1. ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН И РАЗПРЕДЕЛЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК-СЛИВЕН, КАКТО СЛЕДВА:

1.1 ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 8.00 ЧАСА,  ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

    Населено място:                          Час:                            СИК:

 1. ВЪГЛЕН                             08.45                                      138
 2. БЯЛА                                 09.00                                      139 и 140
 3. НОВАЧЕВО                        09.30                                      137
 4. ГРАДСКО                           09.45                                      136
 5. Изгрев                              10.30                                      132
 6. БОЖЕВЦИ                         10.45                                      133
 7. СРЕДОРЕК                         11.00                                      134
 8. СТАРА РЕКА                      11.30                                      131

ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ САНДЕВ

  1.2. ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч., ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

 Населено място:                   Час:                            СИК:

 1. Крушаре                         08.30                                      168 и 169
 2. Чокоба                            09.30                                      163
 3. Бозаджии                        09.45                                      158
 4. Скобелево                      10.00                                      159
 5. Биково                            10.30                                      157
 6. Кермен                           10.45                                      160, 161 и 162
 7. Младово                         11,30                                      156
 8. Ковачите                        12,00                                      152

 ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

 

1.3. ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч., ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

        Населено място:                       Час:                            СИК:

 1. ЧИНТУЛОВО                         08.30                                      141
 2. МАЛКО ЧОЧОВЕНИ               08.45                                      142
 3. ГАВРАИЛОВО                       09.00                                      144  И 145
 4. ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ             09.45                                      143
 5. СЕЛИМИНОВО                      10.00                                      146 И 147
 6. БИНКОС                               10:30                                      148
 7. СТРУПЕЦ                              11.00                                      149
 8. СТАРО СЕЛО                        11.30                                      150
 9. ЗЛАТИ ВОЙВОДА                  12.00                                     151

 ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – ФАТМЕ ФИКРЕТОВА МУСТАФОВА

 

1.4. ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч, ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

        Населено място:                      Час:                            СИК:

 1. Камен                                  08.30                         170
 2. Жельо войвода                   09.00                         171, 172 и 173
 3. Блатец                                09.30                          179
 4. Драгоданово                       10.00                          180
 5. Трапоклово                         10.30                          181
 6. Горно Александрово            10.45                          182
 7. Глушник                              11.00                          178
 8. Калояново                           11.30                          177
 9. Тополчане                           12.00                          174, 175 и 176

ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

1.5. ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч, ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

       Населено място:                      Час:                            СИК:

 1. ГЕРГЕВЕЦ                             8.30                                         167
 2. САМУИЛОВО                         8.45                                        165 И 166
 3. ПАНАРЕТОВЦИ                      09.15                                      154
 4. ГЛУФИШЕВО                         09.30                                      164
 5. НИКОЛАЕВО                         10.00                                      155
 6. МЕЧКАРЕВО                          10.30                                      153

       ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – ЛЮБОМИР АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ

 

1.6. ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч, ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

       Населено място:                       Час:                     СИК:

 1. Сотиря                                  08.30                          127 и 128
 2. Ичера                                    09.30                          129
 3. Раково                                   10.30                          130

ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – ЖАНЕТА КЪНЕВА  СТОЙЧЕВА

 

 1.7.  ОПРЕДЕЛЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН, СЛЕДНИЯ ГРАФИК И ОТГОВОРНИ ЧЛЕНОВЕ НА РИК: 

МЯСТО – ЗАЛА „МАЙ“ НА ОБЩИНА – СЛИВЕН 

14.30 ч.                         от 001 до 025 избирателна секция;

15.00 ч.                         от 026 до 052 избирателна секция;

15.30 ч.                         от 053 до 080 избирателна секция;

16.00 ч.                         от 081 до 106 избирателна секция;

16.30 ч.                         от 107 до 126 и от 183 до 185 избирателна секция;

ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – МАРИЯ АСЕНОВА ЧОМПОВА и МАРГАРИТА НЕДЯЛКОВА КАМБОСЕВА

 1. ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, КАКТО СЛЕДВА:  
  1. ЧЛЕНОВЕ НА РИК: ДИМИТЪР ВЪНДЕВ, РАДКА ПЕНЕВА и МИТКО ДОНЕВ
  2. МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 10.00 Ч.
  3. ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ, КАКТО СЛЕДВА: 
  4. ЧЛЕНОВЕ НА РИК: РОСИЦА ТОДОРОВА
  5. МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 11.00 Ч.
  6. ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, КАКТО СЛЕДВА:  
 2. ЧЛЕНОВЕ НА РИК: СТЕЛЛИ СТЕФАНОВА
 3. МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 13.00 Ч.
18.05.2019

За хора с увреждания в общини Сливен, Н.Загора, Котел, Твърдица

Гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението

В Община Сливен са предприети необходимите действия за създаване на условия за гласуване на хората с увреждания в съответствие с изискванията на чл.10 ал.1 от ИК и Решение № 173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК:

         1.Определени са подходящите секции за гласуване на инвалиди:

 

Училище

Избирателна секция

Брой

избиратели

1.

Основно у-ще “Христо Ботев”

003

579

2.

СУ “Хаджи Мина Пашов”

020

667

3.

Основно у-ще “Д-р Иван Селимински“

028

489

4.

Основно у-ще “П.Хитов”

052

481

5.

Основно у-ще “Й.Йовков”

061

666

6.

Основно у-ще “Е. Багряна”

067

674

7.

Основно у-ще “К.Константинов”

083

492

8.

Основно у-ще “Ю. Гагарин”

106

386

9.

Основно у-ще “Св.св.К.и Методий

124

737

10.

Основно у-ще  с. Крушаре

168

787

 

 1. Осигурени са табели и обозначителни знаци за избирателните секции за гласуване на хора с увреждания;
 2. Осигурен е специализиран автомобил за превоз на инвалиди в деня на изборите.
 3. Определени са дежурни в деня на изборите за заявки за помощ в изборния ден - 26 май 2019г., от 7.00 до 20.00 ч. на тел. 044 611 215.
 4. В 10-то СОУ”Йордан Йовков”, поради стръмния наклон на стълбите, не може да бъде изградена рампа. Избирателите с увреждания могат да гласуват в друга избрана от тях подходяща секция – съгласно т.4 от Решение № 173-ЕП/17.04.2019г.на ЦИК.

В секция № 124 гласуват по адресна регистрация избирателите с увредено зрение.

В начално училище “Васил Левски” и в ОУ “Д.Петров” избирателните секции са на един етаж и няма стълби. В НУ”В.Левски” избирателната секция с най-малко избиратели е № 038 – с 499 избиратели, а в ОУ “Д. Петров” е секция № 098 – с 418 избиратели.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

За изборния ден се предоставят табели и обозначителни знаци за насочване на избирателите с физически увреждания към следните секции:

№ 211600001- ПГТТ "Атанас Димитров"

№ 211600005-НУ"Св Паисий Хилендарски"

№ 211600019- СУ" Иван Вазов"-начален етап

№ 211600022-СУ" Иван Вазов"-централна сграда

№ 211600026- ЦСОП "Тодор Самодумов"

№ 211600028- СУ "Христо Ботев"- начален етап

Дежурни телефони-6 2121; 5 7019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА КОТЕЛ
На основание чл. 70, ал.4 във вр. с чл.72, ал. 1, т.14 и чл.10, ал.1 от Изборния кодекс, както и Предложение от Кмет на Община Котел, регистрирано с вх.№ 154/20.05.2019 г., РИК 21 -Сливен определи секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването както следва:

Номер на избирателна секция: Място на гласуване, адрес:

211100013 СОУ”Г.С.Раковски”Котел

211100004 Основно училище с.Градец

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Определени секции със Заповед № 236/ 17.05.2019 на г-н кмета на община Твърдица:

секция : 212400002 и секция: 212400011

Дежурни телефони: 0454/42315, 0454/42311 за подаване заявки за транспорт

15.05.2019

БЮЛЕТИНА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019

На основание писмо на ЦИК, техен изх. № ЕП-15-71/13.05.2019, публикуваме интегралната бюлетина, с която ще се гласува на 26.05.2019 год. на изборите за кандидати за членове в Европейски парламент от Република България.

БЮЛЕТИНА

03.05.2019

Съобщение

РИК 21 уведомява всички Председатели на СИК /секционни избирателни комисии/, че от 06.05.2019 год.  /понеделник/ започва предаването на списъците на СИК и удостоверенията за членовете.

Документите ще се предават само на Председателите на СИК срещу представяне на личен документ.

Председател на РИК 21 Сливен:

Росица Тодорова

26.04.2019

Секции с машинно гласуване

РИК 21 Сливен уведомява, че с решение № 23-ЕП/23.04.2019 на ЦИК София са определени секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 год. съгласно което секциите на територията на РИК 21 Сливен са общо 81/осемдесет и един/ броя СИК по общини, както следва:

ИЗВАДКА ОТ РЕШЕНИЕ НА ЦИК
№ 230-ЕП/ 25.04.2019

 

21 РИК МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

1

212000001

ОБЩИНА СЛИВЕН

2

212000004

ОБЩИНА СЛИВЕН

3

212000007

ОБЩИНА СЛИВЕН

4

212000010

ОБЩИНА СЛИВЕН

5

212000013

ОБЩИНА СЛИВЕН

6

212000016

ОБЩИНА СЛИВЕН

7

212000019

ОБЩИНА СЛИВЕН

8

212000022

ОБЩИНА СЛИВЕН

9

212000025

ОБЩИНА СЛИВЕН

10

212000028

ОБЩИНА СЛИВЕН

11

212000031

ОБЩИНА СЛИВЕН

12

212000034

ОБЩИНА СЛИВЕН

13

212000037

ОБЩИНА СЛИВЕН

14

212000040

ОБЩИНА СЛИВЕН

15

212000043

ОБЩИНА СЛИВЕН

16

212000046

ОБЩИНА СЛИВЕН

17

212000049

ОБЩИНА СЛИВЕН

18

212000052

ОБЩИНА СЛИВЕН

19

212000055

ОБЩИНА СЛИВЕН

20

212000058

ОБЩИНА СЛИВЕН

21

212000061

ОБЩИНА СЛИВЕН

22

212000064

ОБЩИНА СЛИВЕН

23

212000067

ОБЩИНА СЛИВЕН

24

212000070

ОБЩИНА СЛИВЕН

25

212000073

ОБЩИНА СЛИВЕН

26

212000076

ОБЩИНА СЛИВЕН

27

212000079

ОБЩИНА СЛИВЕН

28

212000082

ОБЩИНА СЛИВЕН

29

212000085

ОБЩИНА СЛИВЕН

30

212000091

ОБЩИНА СЛИВЕН

31

212000094

ОБЩИНА СЛИВЕН

32

212000097

ОБЩИНА СЛИВЕН

33

212000100

ОБЩИНА СЛИВЕН

34

212000103

ОБЩИНА СЛИВЕН

35

212000106

ОБЩИНА СЛИВЕН

36

212000109

ОБЩИНА СЛИВЕН

37

212000112

ОБЩИНА СЛИВЕН

38

212000115

ОБЩИНА СЛИВЕН

39

212000118

ОБЩИНА СЛИВЕН

40

212000121

ОБЩИНА СЛИВЕН

41

212000124

ОБЩИНА СЛИВЕН

42

212000137

ОБЩИНА СЛИВЕН

43

212000141

ОБЩИНА СЛИВЕН

44

212000146

ОБЩИНА СЛИВЕН

45

212000151

ОБЩИНА СЛИВЕН

46

212000156

ОБЩИНА СЛИВЕН

47

212000161

ОБЩИНА СЛИВЕН

48

212000166

ОБЩИНА СЛИВЕН

49

212000167

ОБЩИНА СЛИВЕН

50

212000171

ОБЩИНА СЛИВЕН

51

212000174

ОБЩИНА СЛИВЕН

52

212000179

ОБЩИНА СЛИВЕН

 

ОБЩО

52

53

211600003

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

54

211600006

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

55

211600009

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

56

211600011

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

57

211600012

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

58

211600015

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

59

211600018

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

60

211600021

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

61

211600024

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

62

211600027

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

63

211600030

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

64

211600034

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

65

211600037

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

66

211600043

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

67

211600052

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

68

211600060

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

ОБЩО

16

69

211100005

ОБЩИНА КОТЕЛ

70

211100013

ОБЩИНА КОТЕЛ

71

211100016

ОБЩИНА КОТЕЛ

72

211100023

ОБЩИНА КОТЕЛ

73

211100027

ОБЩИНА КОТЕЛ

74

211100031

ОБЩИНА КОТЕЛ

 

ОБЩО

6

75

212400001

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

76

212400004

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

77

212400007

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

78

212400008

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

79

212400011

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

80

212400014

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

81

212400020

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

 

ОБЩО

7

21.04.2019

За избирателите с трайни увреждания

Районна избирателна комисия 21 -Сливен уведомява, че право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато своевременно са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник в срок до 11.05.2019г. включително.

Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат- копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от съответната община, въз основа на представените медицински документи.

 Когато избирателят с трайни увреждания не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от  5 /пет / дни преди изборния ден , т. е. 20.05.2019г.  и при условие,  че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна секция /ПСИК/.

05.04.2019

Заседание на Районна избирателна комисия 21 Сливен

На 06.04.2019 год от 09:00 в Зала "Георги Данчев" на Областна администрация Сливен, ул. Д.Добрович 3 ще се проведе Първо заседание на Районна избирателна комисия 21 Сливен.

Присъствието на всички членове на РИК 21 е задължително.

Председател: Росица Тодорова

още съобщения

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 29.05.2019

  относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

 • № 140-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 • № 139-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения